Ahmad Tarmizi Jusoh

Latar Belakang

Beliau mempunyai kelayakkan dalam bidang undang-undang sivil dan syariah. Beliau mempraktikkan
amalan guaman sejak tahun 1996 dan kini bertugas sebagai peguam sivil dan syarii di negeri Pulau
Pinang. Beliau juga banyak mengendalikan kes-kes berkaitan hartanah, syariah dan dokumentasi
perbankan Islam. Beliau adalah rakan kongsi firma guaman Tetuan Rosidi Amustafa & Harryzan di
Pulau Pinang. Karya terdahulu beliau, Pewaris Jutawan – Kaedah Merancang dan Menguruskan
Harta Pusaka Islam, berjaya menaikkan namanya.

Buku-buku Ahmad Tarmizi Jusoh